KONTROLA

grafiko_gorria.jpg

1.Definizioa


mundua.jpg
Kontrola, finantza kontrola baino zerbait gehiago da. Enpresa batek dituen helburuak aurrera eramateko prozesu bat da. Horretarako, sistema bat burutzen dute haien plana bideratzeko. Normalean, zaila izaten da beraien helburuak lortu ahal izatea merkatuan egiten diren aldaketa azkarrengatik. Beraz, euren helburuak zuzentzeko sistema bat eraikitzen dute.
Marketingeko edozein plan egiterakoan, kontrola ezartzea beharrezkoa da. Marketing kontrolarekin jakin dezakegu, marketing - fase guztietan lortu beharreko helburuak betetzen ari diren ala ez.
Kontrola, enpresak egindako metodoen bidez lortutako arrakasta edo erroreak zergatik gertatzen diren aztertzeaz arduratzen da. Neurri multzo batzuen bidez egiten da.
Kontrolik gabe, egindako ahale
gin guztiak ez du ezertarako balio. Kontrolik egon ezean ezinezkoa izango litzateke zuzentzea, gestionatzea, antolatzea... Marketing Planak zer nolako metodoak erabili behar diren, nolako sistemak, zeintzuk diren kontrolaren subjektu aktiboak eta pasiboak, zein den arautzeko modurik egokiena, zein nolako mailak ezarriko diren eta azalduko den informazioaren garrantzia zein den, iritzi subjetiboak kontuan hartu barik.

Honela egituratzen da marketing-aren kontrola:


eskema1.jpg


Kontrola bideratzeko lau elementuren beharra izango dugu:
a) Lortu nahi dituzten helburu zehatzak argitzea.
b) Eguneroko neurketa.
c) Kausen analisia.
d) Akzio zuzentzaileak.

Kontrola, marketingeko maila eta organizazio departamentu guztiei ezartzen zaie. Gainera, urteroko planean ezartzera gomendatuta dago.

Kontrol elementuak
 • AUTOKONTROLA: Egindako ahalegin guztiak eta horietatik lortutako esker-ordainen arteko oreka mantentzen den kasu guztietan izango da posible. Egoera hori ematen denean, langileak ongi ezagutzen dituen balorazio irizpide argi batzuk ezartzen dira, non azken helburu bihurtzea lortzeko asmoa izaten duen. Horretarako, beharrezkoa da informazio eta retro-informazio egokiak izatea eskuartean. Hau da, bakoitzak bere ariketaren inguruan behar duen informazioa eskaini eta eskuratu beharko du, konparaketa-elementu batzuk izanik (norberaren lana baloratzeko erabiltzen diren adierazgailuak).

 • GAINBEGIRATZEA: Hauxe dugu kontrol-metodorik zaharrena. Enpresa zuzentzen duenaren funtzio nagusienetariko bat, bere langileen lana gainbegiratzea da. Nagusiaren lana, azkenean, hura aztertzea, konparatzea eta batzuetan lan osoa berregitean datza. Oso garrnatzitsua da nagusiaren papera enpresa batean. Adb: Orkestra sinfonikoko zuzendariak ez du soinurik sortzen, baina orkestraren uhalak eramaten dituen zuzendaririk ez badago, desastre bat izango litzateke, musikari asko galdu egingo baitziren. Bestalde, gainbegiratze prozesu horrek, muga bat du: "Kontrol hedadura", alegia, modu egoki eta efiziente batean gainbegira daitezkeen langile kantitate optimoa litzateke.

 • AURREKONTU KONTROLA: Kontrol mota hau, salbuespenetarako bakarrik erabiltzen da, non aurrezarritako datu edo patroien arteko konparaketan datzan. Patroi horiek, enpresaren arau eta erabilerak, aurreko urteetako informazioa ala enpresaren plan zein aurrekontuak izan daitezke.

 • BARNE-KONTROLA: Beranduegi izan gabe, arazo, iruzur, eraginkortasun faltak... prebenitu ala gutxienez, aurkitzeaz arduratzen da. Horretarako, lan teknika eta arau berriak ezartzen dira enpresan. Batez ere, bakoitzaren lana, lanaren banaketa arrazionala eta lan-sistema eta metodoen diseinua nola esleitzen direnaz arduratzen da.

 • SISTEMA INFORMATIKOEN BITARTEKO KONTROLA: Informatikak, enpresa bat sistema gisa ikustera lagundu digu. Egungo aplikazio informatikoek, enpresaren eragiketa guztiak oso modu ezberdinetan batzen dituzte, kasu askotan, ezberdintasun estrukturalak alde batera utziz (departamentuak). Gauzak horrela, aplikazio komertzial batek, salmenten kontabilitatea ala biltegiko materialen irteera ahalbidetu dezake.

 • DEPARTAMENTU ETA KONTU KONTABLEEN KONTROLA: Departamentuek egindako barne-kontrolak, zenbait arazo izan ditzake; hala nola, interesen inguruko kalteak, gune bakoitzean azken helburuk izan ditzaketen koherentzia falta ala aurrezarritako helburuen aspektu ezberdinen arduragabetzearen joera. Kontu kontableen bidezko kontrola, ordea, aurrekontuen kontrol sistemetan tipikoena eta kontrol metodo tradizionalenetarikoa da. Kontrol mota hau eraginkorra izan dadin, kontuen, datu-analisi logikoen eta hauen adiskidetzaren arteko elkarkidetza beharko dugu.

 • TRANSAKZIO BIDEZKO KONTROLA: Transakzio bakoitzaren helburu nagusia lortzeko kontrolatu beharko dena zer den jakitean datza, adibidez, ondo saltzeko zer kontrolatu behar dugun jakitea. Kontrol hau betetzen dela baieztatzen duten teknikak, transakzioa bera osatzen duten funtzioetan sartuko lirateke, betiere, transakzioaren kontzeptua elementu osotzat izanik. Hau da, kontua da bere funtzioetariko bakoitza transakzio hori kontrolatzeko erabili behar dela. Kontrol metodo hau, "Gestión por Procesos" delakoaren aitzindaria izan zen (Process Management).

 • AUDITORETZA: Zuzendaritzari, ezarrita dauden kontrol sistema guztiak egokiak direla baieztatzeari laguntzen dio. Horregatik, "Kontrolen Kontrola"ren ezizena jarri zaio. Auditoretzaren kontzeptu tradizionala, profesional independenteek egituratutako enpresa bakoitzeko kontuen berrikusketa egitean zitzan, modu horretan, egoera finantzarien zinezkotasuna adieraziz. Gaur egun, ordea, auditoretza hori bi zatitan banatzen da: Kanpo-auditoretza, profesional independenteek egina; eta barne-auditoretza, zuzendaritzari kontrolaren inguruko aholkuak emanez, enpresa horretako auditoretza kideek egina. Baina, zer da auditoretza egitea? Finantza egoeraren, transakzioen zentzutasuna eta gestion praktiken egokitasunaren inguruan norbere iritzia emateko, zeharkako bide berriak aztertzea da. Horretarako, hauen ahuleziak aurkitu eta lanbide-kurtsoak aholkatzen zaizkie. Hori bai, analisi logikoaren bitartez datuen arteko konparazioen teknikak erabiliz.

2.Marketing planaren kontrolaMarketingaren kontrola modu askoz egokiagoan egiteko orduan "kontrol plana" delakoa sortu dezakegu . Plana jarraituz askoz ere ordenatuagoak izando dira bidean zehar eman beharreko aldaketak, edota enfoke desberdinak.

Hiru mekanismo nagusi daude kontrolaren funtzioan:
v Kontrolaren metodoen onespena.
v Informazioaren superbisioa zuzena edo zeharkakoa.
v Informazioaren analisia.

Txarto txertatutako pausuak zeintzuk diren jakitea posible egin zaigu, eta noski, arazo hauek konpontzea askoz errezara egingo zaigu zehazki zeintzuk diren errore nagusienak jakin ondoren.

3.Kontrolaren garrantzia


  • Kalitatea hobeagoa lortzeko produktuak eta akatsen bat izanez gero konponbidea honi aurkitzeko.
  • Aldaketak egiten badira, arazorik ez izatea.Merkatuak aldatzen dira, konpetentzia aldatzen da, produktuak aldatzen dira, baita zerbitzuak ere. Materialak eta teknologiak aldaketak izaten dute maiz askotan ere. Honi aurre egiteko erabiltzen dugu kontrola. Normalean, gerente izeneko pertsonak eramaten dute.
  • Ziklo azkarragoak produzitu. Aurrerapena, produktuen banaketa eta kontsumitzaileei eskaintzen zaizkien zerbitzuak kontrolatzean datza. Azkartasuna beharrezkoa da.
  • Balorea gehitu. Balorea agregatu. Produktuaren balorea gero eta handiago bada, irabaziak, gero eta altuagoak izango dira. Gainera, ziklo azkarrak baditugu, ez diogu denborarik emango konpetentziari gure gainetik geratzeko.
  • Talde lana erraztea. Lagileen gogoak hasteko eta euren arteko harremana hobeagoa izateko, batera lan egiteko tendentzia hartzea, kontrolak eramaten du.

4.Ezaugarriak


Kontrolak ezaugarri asko ditu, baina hemen zazpi garrantzitsuenak aipatuko ditugu:
Oreka egokia sortzea beharrezkoa da. Ordezkarien bidez eramaten da aurrera kontrola. Erantzunkizuna modu orekatu batean banatzen da. Banaketa hori dela eta, ordezkaritza ondo aplikatzen dela ziurtatzeko mekanismo ezberdinak jarri behar dira martxan. Kontrola une egokian aplikatu behar da ere. Akatsa bete aurretik hor egon behar den zerbait da, neurri zuzentzaileak hartzeko denbora izatea garrantzitsuena baita. Marketingaren planeko fase hau helburu bat ez dela aipatzea ondo legoke, helburua lortzeko bidea baizik. Kontrolaren bidez, aurretik adostutakoaren inguruan sortzen diren desbideraketak antzemandu eta analisatzen dira, hauen zergatiak aurkitzeko helburuarekin. Esan beharrekoa da ere, kontrol bat bakarrik martxan jarriko dela honek sortzen dituen gastuak, bai denboran eta baita ekonomikoki hitz eginez ere, eragiten dituen irabaziak baino txikiagoak direnean. Hau da, errentagarria atera behar da. Kontrola soilik jarduera berezietan aplikatu beharreko zerbait dela esan dezakegu, denbora eta kostuak murrizteko nahietan. Funtzio kontrolatzailea ezin zaio inoiz kontrolari aplikatu, eraginkortasuna galduko baitzuen. Baldintza hau betetzea ezinbestekoa da: kontrola burutzen duen pertsonak ezin du kontrolatu beharreko jardueran parte-hartzen egon.


5.Faktoreak


Kontrola ondo bideratu ahal izateko faktore ezberdinak hartu behar dira kontuan. Horrez gain, kontrolaren faktoreak sekzio ezberdinetan daude banatuta. Hala nola, marketingaren faktoreen atalean, produkzio faktoreen atalean, banaketa faktoreen atalean, administrazio faktoreen atalean eta finantza faktoreen atalean.


5.1.Markentig faktoreak :

  1. * Salmentaren bolumena ( unitateetan eta pisuan)
   • Salmentaren prezioak (produktu bakoitzeko)
   • Diru sarrera gordinak (zergen ostean)
   • Merkatuaren eta segmetazioaren hedapena.
   • Merkatuaren parte hartzearen nagusitasuna.
   • Produktuen nahasketa.
   • Marketing-eko pertsonala eta gastuak.
   • Produltibitatearen neurriak.
   • Erabilpen gordinetarako kontribuzioa.
  2. 5.2.Produkzio faktoreak :

   • Helburuak betetzeko beharrezkoa den produkzioa.
   • Produktibitatearen errendimenduak edo galerak.
   • Produkzioaren ahalmena.
   • Produkzio ahalmenaren irabazietako posibilitateak.
   • Lehengaiak, energia eta lagileen erabilera produkzioan.
   • Produkzioaren kostuak.
   • Produktibitatearen neurriak.
   • Baliogarriak diren kontribuzioak produkzio alorrean.
   • Produkzioren prozesu teknikoaren eboluzioa.
   • Podruktuen kalitatearen kontrola.

   5.3.Banaketaren faktoreak:
Enpresa, kanpokoarekin harremanetan jartzen du eta eztabaidetara eraman dezake hainbat ideai. Banaketa eta distribuzioaren arteko eztabaidak sortzea posiblea da. Analisatzen dira:
   • Banaketaren bolimena kanal bakoitzean.
   • Beharrezko instalazioak (almazenak, makinaria...).
   • Lagileen laguntza.
   • Produktibitatearen neurriak.
   • Erabilpenaren kontribuzioak.


5.4.Administrazio faktoreak:


  1. * Lana.
   • Izandako gastuak.
   • Produktibitatearen neurriak.


5.5.Finantza faktoreak:

  1. * Salmenten balorea.
   • Kosteak.
   • Erabiligarritasuna eta margenak.
   • Erabilitako kapitala.
   • Salmentak eta irabaziak harremana izanda erabilitako kapitalarekin.
   • Kutxaren flujoa.

Orohar, sekzio hauetan oreka mantentzea beharrezkoa da, kontrolean bertan arazoak ekiditeko.
Faktore horietaz aparte, beste parametro batzuk ere kontuan hartu behar dira kontrola zuzen bideratzeko:
Enpresak merkatuan duen parte hartzea; errentagarritasuna; kontsumitzaileen beharrak; merkatu potentziala; kontsumitzaileek duten asmoa, portaera eta aktitudea; marka horrekiko jendeak duen fideltasuna; enpresa beraren ezagutza maila, egitura eta zerbitzu kalitatea.


6.Kontrol motak


Kotleren arabera, lau kontrol mota bereiz ditzakegu:

-Urteko planaren kontrola: honen halburua, aurretik adostutako xedeak lortzen ari diren edo ez aztertzea da. Azterketa burutzeko, salmenten analisia, merkatuaren parte-hartzea, gastu komertzialen erlazioa, analisi finantzieroa eta kontsumitzaileen joeren jarraipena kontuan hartu behar dira.
-Errentagarritasunaren kontrola: bezeroaren, produktuaren, kanalearen, lurraldearen, eskaeraren tamainaren...determinazioan oinarritzen da.
-Eragingarritasunaren kontrola: gastu komertzialen efektua ebaluatu eta hobetzea du helburutzat. Kontrol hau saltzaileen eragingarritasunaren analisiaren bidez, salmenten promozioaren bidez, publizitatearen banaketaren bidez...egiten da.
-Kontrol estategikoa: enpesako antolakuntzak produktuetan, banaketa-kanaletan eta merkatuan posible diren aukera hoberenak lortzen ari dituen edo ez aztertzen du. Kontrol hau egiteko honako arloak izan behar dira kontuan: kontsumitzailearen inguruko filosofia komertzialaren eragingarritasuna, antolakuntza komertziala, marketingaren sistema informatiboa, orientazio estrategikoa eta eragingarritasun operatiboa.

Errentagarritasunaren araberako kontrol motak (Kontrol sistemak, helburu ekonomikoak betetzen diren ala ez jakiteko metodoak, Stock-aren kontrola, lehiakideen kontrola, aurreikusitako arazoen kontrol eta balorazioa...)


7.Kontrol sistemak


Aurretik aipaturiko kontrol mota horiek bideratzeko tresnei deritzaie Kontrol sistema . Sistema ezberdinak aurkitu genitzake.

 • OJD. Idatzizko hedabideen tirada eta difusioaren datuak neurtzen ditu. Interpretazio arazoak direla eta, enpresa batzuk beraien tiradak neurtzeko notarioak erabiltzen dituzte. Hala ere era positibo batean jarraitzen da baloratzen.
 • EGM. Hedabide bakoitzeko (prentsa, aldizkari, irrati eta telebista) pertsonaren profila erakusten du. Horrez gain, audientzia maila ere eskaintzen du. 2008.urterako gestio aldaketa batzuk proposatu dituzte, flexibleagoa izateko. .
 • Taylor Nelson Sofres (TNS). Telebistaren audientziari buruzko datuak eskaintzen dituen enpresa. Notario baten lana egiten dute eta eguneroko telebista kontsumoko aktak sinatzen dituzte. Horrez gain, datu informatikoak inkesta soziologikoekin konbinatzen dituzte.
 • Nielsen/NetRatings. Interneten audientzia neurtzen duen konpainia espezializatu honek ziurtapenezko zerbitzu publiko bat ezarri du martxan, non, web orrialdeetan audientzien datuak bilduko ditu. Audientzia neurtzeko tresna Country Market Intelligence España da, eta honen helburua audientziaren inguruko emaitzak eskaintzea da. Aldi berean, bezero eta erakunde ezberdinek, datuak ikusteko edo ezagutzeko baimena daukate.


8.Kontrola eta erentagarritasunaren analisia


1.Ikerketa globala:

- Salmenten analisia.grafiko_berdea.jpg

Hau egiten da epe labur batean, baino nahiko luzea (5 urteko epea, esaterako) joeren ikuspegi global bat edukitzeko. Ebaluazio honetan komenigarria izango litzateke errepresentamen batzuk egitea emaitzak hobeto uler daitezen.
Ikerketan globalari begiratuz ikertu behar da epealdian lortutako hazkundea. Ondoren batez-besteko balore bat egingo da urte guztiak eta lehenengo eta azken urteen diferentzia zatituz. Eginkizunaren adierazle batzuk eduki daitezke funtzio hauetarako, baita ere sektoreak jarraitutako adierazleak.


Marketing helburuen neurketa globala:

-
Eboluzio globalaren ikerketarekin bakarrik ezin izango da enpresaren benetako egoera. Beraz egin beharko da honako puntu hauetan oinarritutako ikerketa bat: segmentuak, produktuak, bezeroak eta norabidea. Horrela jakingo genuke gure helburuak zenbateraino bete ditugun.

-
Kostuen analisia


Salmenten kostu globalaren emaitzatik lor ditzakegu ekoitzitako produktuen kostu globala, eta errentabilitate globala lortzeko bi zifra hauek erabiliko ditugu. Zifra hau enpresaren kontabilitatetik atera ahal da, produktu komertzialen ekoizpenaren kostuak bereizten. Kostu hauen bidez ikuspegi orokorra dugu enpresaren errentabilitateaz, egoera ona ala txarran dagoen jakin gabe eta errentagarritasun handiena duen partea zein den jakin gabe.

-
Kostu funtzionalen analisia.

- Interes kostuen sailkapena da kostu naturalen eta kostu funtzionalen araberakoa dena.
- Kostu naturalak: hornikuntzak, errentak eta maiztergoa edo alkilerra.
- Kostu funtzionalak: publizitatea, banaketa kostuak… eta abar.
- Hala ere, marketing’eko kostuak eta nagusiak bezala ikusten direnak hauek dira:
- kostu finkoak eta salmenta indarreko betekizuna.
- Gordetze kostuak
- Eskaera tratamenduen kostuak
- Bidalpen kostuak
- Merkatu ikerketen kostuak
- Publizitate ko kostuak
- Finantziazio kostuak
- Kobratze kontrolaren kostuak
- Salmenta inguruko murrizketak
- Salmenta inguruko zergak
- Salmenta norabidearen kostuak

Kostu funtzionalen ikerketa prozesua egiteko haien beraren identifikazioan datza, aurreko zerrendan oinarrituz. Gero bereiztuko dira kostu naturalak kostu funtzionaletatik, eta hau egin daiteke jakitean zein den kostu funtzionaletan dagoen gastu naturalen zatia. Egoera honetan bi motatako kostuak daude:
- zuzenekoak: ze funtzio betetzen duten jakiten dugun kostuak.
-zeharkakoak: bere funtzioa ezezaguna dugunean.

Kostuen aukeraketarako ideia egokiak ditugunean, adibidez, gordetze kostua. Hauek banatu ditzakete funtzio bakoitzak okupaturiko espazioaren arabera. Irizipide arbitrarioren arabera sailkatu beharreko kostuak, adibidez, kobratze kontrolaren kostuak.
Ikerketa honen helburua da kostu globalen informazio zehatza eta hedatua lortzea eta jakitea marketineko eginkizun bakoitzak zein modutan laguntzen du kostu totaleei, behar direnean erabiliak izan dezaten.

- Lurralde-zuzenkiz edo produktuz sailkatutako kostuen analisia.

- Honi esker jakin dezakegu errentagarriagoak diren lekuak, bezeroak eta produktuak non dauden. Informazio hau lortzeko kostu funtzionalen banaketa egin behar dugu, zati garrantzitsuenak erabiltzeko:
- Lurralde-zuzenkiak : nagusienak Dym zonak dira, hau da, enpresarako interesgarriak diren eremu geografikoak.
- Bezeroak, salmenta kopuruengatik edota ekintza motatik sailkatuta: handizkaria, azalera handiko dendak, hiperrak, supermerkatuak…
- Produktuak, motaz edo familiaz banatuak. Sarritan hau egiten da produktu batzuk merkatutik kentzeko.
- Beste irizpideak: banaketa bideak edo enpresak interesgarritzat jotzen dituen edozein ideia.

-
Kostuen inguruko gogoeta batzuk.

- Zuzeneko eta zeharkako kostuan izan ezik badaude ere produkzio kostuak eta marketineko kostuak:
- Produkzio kostuak: produktuak lortzeko beharrezkoak dira, fabrikazio epean edo produktuen komertzializazioa helburu duten enpresak erostean.
- Marketineko produktuak: produktuen komertzializatu beharra dagoenean ekoitzitakoak.
- Horrela bereiztuko dira kostuen atal bakoitzaren funtzioak. Izan ere, marketineko kostuak dira marketing departamentuaren erantzukizunak.
- Hala ere arazoak daude kostuak sailkatzean produkzio edo marketineko taldeetan:
- Marketineko kostuak produkzio kostuak baino zailagoak dira neurtzeko. Marketinekoak oinarritzat hartzen dituzte produktuak, bezeroak, lurraldeak, eskaeren kopurua, banaketa bideak eta salmenten agenteak.
- Marketineko kostuen banaketa hautazkoa da: fabrikazio kostuak erlazionatu daitezke produktu ukigarriekin, nahiz eta geroko marketineko emaitza salmenten eskaera izan. Zailagoa da kostu zehatzak identifikatzea hainbat eskaerak egiteko.
- Marketineko kostuak aldatzeko erabakien ondorioak kalkulatzeko zailagoak dira: fabrikan produkzio tresna berri bat jartzeak erraza da kalkulatzeko, ez da horrela, adibidez, publizitatearen gastuen kalkuluan.

- Beste arazo bat izango litzateke zein kostuak aukeratu marketineko produktibitate analisia betetzeko.
- Zuzeneko kostuak produktibitate analisiaren parterik garrantzitsuena dira. Kostu guztiak hemen sarturik daude horrela marketineko erritmoa aldatzeko almena edukitzen. Beraz, aplikatu behar dira hautatze irizpide zehatzak ez duten kostu indirektuak marketineko ezaugarri nagusienetan?

Unitate desberdinetako produktibitatea aldakorra da, zeharkako kostuak hautazko forma bat beste batengatik aldatzean. Konfiantza galtzen da.

Hautazkotasuna ez da ona, pertsonen errendimendua kolokan jartzen baitu nahiz eta langileek haien lana ondo egin. (ez da egia osokoa izaten).

Aukeratzeko zailak diren zeharkako kostuen barneratzea kostuen kontrola ahuldu dezake, horrela arazoak sortuz haien aukeraketari buruz eta bakoitzan erantzukizuna murrizten.

Hauek defenditzen dute kontribuzio marjina, hau da, lehenesten dute zeharkako kostuak aukeratu behar direla produktuentzako edo marketineko beste edozein unitaterentzako irizpide barik. Unitateren bat alde batera utzi daiteke kostu globaletan galerak izatean, kostu fijoekin erlazioa dutela alde batera utziz. Ezabatuta ateratzean, kostu haiek marketineko beste unitate bati egotziko dira.

9.Inbertsio itzulkina


Inbertsio itzulkina, lan-etekina, inbertsioaren efikazia neurtzeko eta konparaketak egiteko tresna da. Tresna honen nazioarteko izena ROI da, return of investment esan nahi du. Hau kalkulatzeko, inbertsio kosteak zati inbertsioaren onurak eginez lortuko dugu itzulkin inbertsioa.

Gaur egun negozioak zehaztasunez neurtzeko tresna baliagarria izan behar litzateke. Hala ere, hainbat enpresek ez dute erabiltzen, nahiz eta gaitasunik ez izan aurrekontua finantziatzeko.


ROI= Inbertsioaren irabaziak – Inbertsioaren kostuak / Inbertsioaren kostuakroi.gif
Emaitza portzentaietan adierazten da.
Inbertsio itzulkina neurtze sinplea da. Hau da, inbertsio batek ez baldin badauka ROI positiboa, ez da gomendagarria aurrera eramatea.
Formula honen arabera, emaitza %0 baldin bada aurrez kanpainan gastaturikoa eta irabazi kopurua berdina izango da. Aldiz, emaitza %100 baldin bada, gastatutako diru kantitatearen bikoitza lortuko da irabazietan. Horrez gain, %100 hori negatiboa baldin bada, inbertitutako diru guztia galdu duzunaren seinale izango da.

Investopediaren hitzetan, nahiz eta definizio orokor bat egon, egoeraren, mozkin eta kostuen arabera alda daiteke.
Flexibilidade honek ordea desabantaila bat duela esan behar da. ROIren inguruan egindako kalkuluan erraztasunez manipulatu daitezkeelako erabiltzailearen propositoetara eransteko, horrela emaitza modu desberdinetakoa izango da. Beraz, kalkulu mota hau erabiltzean kontuan izan behar da eta seguru izan behar dugu erabiltzen ditugun insumuak ulertzen ditugun.

10.Kontrolaren prozesua


Kontrola Marketing Planaren azkenengo puntua da. Aurrez aipatu bezala, honen eginkizuna aurretik ezarritako helburuek aldaketaren bat izan duten aztertzean datza.
Kontrolaren prozesuan puntu batzuk hartu behar ditugu kontuan:
Lehenik eta behin kontuan hartu beharreko puntua, enpresa non kokatzen den jakin behar da. Hau da, enpresaren deskribapena eta egoera aztertu behar dira. Honi jarraiki, noraino nahi dugun iritsi zehaztu behar da, hobeto esanda, gure helburuek helmuga non duten jakin behar dugu. Xede horretara iristeko estrategiak hautatu eta jarraitu behar dira. Bertan, helburu hauei eskainiko diegun denbora eta pausuak programazio baten barruan zehaztuko dira. Amaitzeko, aurrekontua kontuan hartu behar dugu. Hau da, zenbat diru inbertitzeko ahalmena daukagun.

Ondorengo eskema hori baliagarria da kontrolaren prozesua jarraitzeko.

eskema2.JPG


11.AdibideaAdibidearen helburua, kotrola, Marketing planri egokitzea eta kasu baten adibidea erakustea da. "Zara" arropa denda hartu dugu adibide gisa. Denda hau, multinazioanala dela esan dezakegu. Adin eta sexu desberdinetako pertsonentzako arropa saltzen dituzte; eta gure helburua bezero gehiago lortzea da. Hain zuzen ere, 500 bezero lortu nahi ditugu.

Gure helburua gauzatu ahal izateko, ekitaldia deberdianak antolatu ("eventos") eta promozioak (2X1...) egingo ditugu.

Gure helburua, eginkizun bi horietatik nahi ditugun bezoak lortzeko zein den errentagarriagoa jakitea da.

------------------EKITALDIAK-----------
---------------PROMOZIOAK--------------------
400 bezero (lortutako bezeroak)
600 bezero (lortutako bezeroak)
4.000 €-ko inbertsioa
1.000€-ko inbertsioa
40€/bezero
1.7€/bezero


Finantza bide horiek denbora tarte berean burutu digula aipatu behar dugu. Argi ikusten denez, promozioak eginez bezero gehiago lostuko ditugu; eta gainera askoz ere diru gutxiago gastatuz.

Ondorioz, promozioen bidea hautatuko dugu. Hautaketa hori egin ostean, denbora aurrera joan ahala, promozioekin lortutako errentagarritasuna kontrolatuko dugu. Hau da, arazo bat gertatzen baldin bada, ekiditu eta zerbait hobetzeko baldin badago, hobetu beharko dugu produktuari kalitatea emanez.

Azken finean, gure promozioek, emaitza positiboak baldin baditu, gure merkatuak aurrera egingo du. Bezero gehiago lortu ditugunez, balore eta hedapen handiagoak lortuko ditugu. Honetaz gaiz, bezeroengandik hurbilago egongo gara.


12.BideoakMarketing kontrolari buruzko azalpen argi eta lagungarria da ondorengo bideo hau.Kasu honetan, gure enpresako Marketing Plana egiterakoan kontutan izan behar ditugun baliabideetariko bat azaltzen digun bideo bat (kontrolari begira, noski):
13. Power Point-a, Aurkezpena
14.Ideia nagusiak

___

1. Definizioa
Marketing kontrolarekin jakin dezakegu, marketing - fase guztietan lortu beharreko helburuak betetzen ari diren ala ez.
Kontrol elementuak
2. Marketing planaren kontrola
Marketing plana sortzen da marketingaren kontrola modu egoki eta ordenatuan egiteko.
3. Kontrolaren garrantzia
Produktuan kalitatea hobeagoa lortzea; aldaketak egitean arazorik ez izatea; ziklo azkarragoak produzitu; produktuari balorea gehitu; talde lana erraztu.
4. Ezaugarriak
Oreka; une egokian aplikatu; helburuak lortzeko bidea; desbideraketak antzeman eta desbideratu; errentagarritasuna; jarduera berezietan aplikatu.
5. Faktoreak
Marketing faktoreak: salmenta bolumena
Produkzio faktoreak
Banaketaren faktoreak
Administrazio faktoreak: Lana
Finantza faktoreak: salmenten balorea
6. Kontrol motak
Urteko planaren kontrola, errentagarritasunaren kontrola, eragingarritasunaren kontrola eta kontrol estrategikoa.
7. Kontrol sistemak
OJD, EGM, TNS eta Nielsen/NetRating.
8. Kontrol eta errentagarritasunaren garrantzia
Ikerketa globala: salmenten analisia
Marketing helburuen neurketa globala: kostuen analisia, kostu funtzionalen analisia, lurralde-zuzenkiz edo produktuz sailkatutako kostuen analisia, kostuen inguruko gogoetak.
9. Inbertsio itzulkina
Inbertsio itzulkina, lan-etekina, inbertsioaren efikazia neurtzeko eta konparaketak egiteko tresna da.
10. Kontrolaren prozesua
(ikus eskema)


15.Erreferentziak
16.Bibliografia


 • Principios de Markéting, Kotler Philip eta Armnstrong Gary, Marketing, Madrid: Pearson Educación, 2008, 745 or., 12. argitalpena, ISSN/ISBN 9788483224465.
 • Marketing, Bilbao, Urmo D.L, 1986, 5 bolumen (Biblioteca de Dirección y Organización). II. Bolumena: Programación, organización y control de la actividad comercial. ISSN/ISBN: 84-234-0244-4 (o.c)
 • Gran Enciclopedia de Economia y Empresa, Pozuelo de Alarcón, ESIC 2005, 11 bolumen. Erabilitako bolumena: III. Volumen (El control, fundamento de la gentión por procesos y la calidad total). ISSN/ISBN: 84-96473-21-X (o.c)
 • Aprende tu solo marketing, Stapleton, John, Ediciones Piramide, 1989, ISSN/ISBN: 978-84-368-1516-0.